Hírek, közlemények, hirdetmények...

 • Választási bizottság tagjainak és póttagjainak neve elérhetősége

   
  Kardosné Faragó Edit elnök
  5051 Zagyvarékas, Kifli utca 2/2.
   
  Csák Tibor Istvánné elnökhelyettes
  5051 Zagyvarékas, Egység utca 34/1.
   
  Deczki Enikő tag
  5051 Zagyvarékas, Nagyváradi utca 31.
   
  Réti Gáborné póttag
  5051 Zagyvarékas, Vidra utca 4.
   
  Kissné Borbély Kalliszta póttag
  5051 Zagyvarékas, József utca 4.
   
 • Hirdetmény Zagyvarékas község településrendezési eszköz módosítás partnerségi egyeztetés és lakossági fórumáról

  Tisztelt Partnerek!

  Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő – testülete   Képviselő – testületi határozattal döntött a  településrendezési eszköz módosításáról, mely az alábbi területeket érinti:
  Zagyvarékas külterület 016/26 hrsz-ú különleges mezőgazdasági üzemi terület melletti 016/27 hrsz-ú területen a fejlesztések érdekében különleges mezőgazdasági üzemi és kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület kijelölése, valamint a meglévő különleges mezőgazdasági üzemi terület egy részének kereskedelmi szolgáltató gazdasági területté minősítése a telephely fejlesztésének megvalósítása érdekében.
  Az új, beépítésre szánt terület kijelölése miatt (A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (továbbiakban: MÉtv) hatálybalépésével módosult Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény előírásai) csereterület kijelölése, a jelenleg hatályos településrendezési tervben távlati fejlesztési célként a külterületi 085 és 084/1 hrsz-ú kereskedelmi, szolgáltatógazdasági terület visszaminősítése általános mezőgazdasági területbe.
   
  Tájékoztatom Tisztelt Partnerek, hogy Zagyvarékas Község településrendezési eszköz módosítás partnerségi véleményezési dokumentációja elkészült, mely Zagyvarékas község honlapjáról a https://www.zagyvarekas.hu/node/342 linkről letölthető.
   
  A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Kormányrendelet alapján a településrendezési eszköz módosításra véleményüket, észrevételüket 2024. április 09. -  2024. április 24. között írásban a hivatal@zagyvarekas.hu  e-mail címre küldhetik el.
  A veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 2. § -a alapján a  véleményezés elektronikus úton történik.
  A településkép védelméről szóló rendelet módosítással kapcsolatban várjuk írásbeli, elektronikus úton elküldött észrevételeiket, véleményüket.
   
  Zagyvarékas, 2023. április 9.
  Zagyvarékas Község Önkormányzata
 • Hirdetmény partnerségi egyeztetés lefolytatásáról

  TISZTELT ZAGYVARÉKASI LAKOSOK, VÉLEMÉNYEZŐ PARTNEREK!
   
  A 32. sz. főút Jászberény-Szolnok (31. sz. főút csomópont. – M4 csomópont között) 11,5 tonnás burkolatmegerősítése és kerékpárút építése című projekt megvalósításához a tervek elkészítésére a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. uniós eljárásrendben közbeszerzési eljárást folytatott le. A nyertes ajánlattevő a VIKÖTI Mérnök Iroda Kft. (6000 Kecskemét, Ceglédi út 2.), aki a tervezési munka első lépéseként az érintett önkormányzatokkal a kapcsolatot felvette és elkészítette a beruházás főbb jellemzőit ismertető telepítési tanulmánytervét.
   
  A tárgyi projekt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű infrastruktúra beruházás. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről” tárgyú rendelet 1. melléklet 1.2.21. pontja alapján: „A 32. számú főút, Hatvan és Szolnok közötti szakasz fejlesztése, párhuzamosan kerékpárút fejlesztéssel.”
   
  A projektben az alábbiak kerülnek megvalósításra:
  - A 32. sz. főút Jászberény (elkerülő) körforgalmú csomóponttal kezdődően a Szolnok (Széchenyi István körút) körforgalmú csomópontig tartó szakasz 11,5 t burkolatmegerősítésének megtervezése, a vonatkozó előírások szerinti főúti koronaszélesség biztosításával.  
  - A projekt részeként megtervezésre kerültek Jásztelek, Jánoshida és Jászalsószentgyörgy települések elkerülő utak, mely 9 települést fognak érinteni, köztük Zagyvarékas közigazgatási területét is.
  - A projekt része a kerékpárút építése a telepítési tanulmányterv szerinti ismertetéssel.
   
  A fenti célok megvalósítása a jelenleg hatályos Zagyvarékas község településfejlesztési eszközeivel nincs összhangban, ezért a településfejlesztési eszközök módosítására van szükség, melyről Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 16/2024. (II. 14.) számú határozatában döntött. 
   
  Zagyvarékas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési eszközök módosítására a Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.-vel (5000 Szolnok, Szántó krt. 52. I.lh.2/5) tervezési szerződést kötött, aki elkészítette a Partnerségi véleményezési dokumentációt.
   
  A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁNAK PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSE
  A tervezet egyeztetése a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tr.) foglaltak alapján, továbbá a veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 2.§-ának figyelembevételével történik, miszerint „A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben meghatározott tájékoztatás, véleménynyilvánítás és egyeztetés elektronikus úton is lefolytatható.”
  Fentiek alapján a szóban forgó településrendezési eszköz módosítás (az elkészült tervezet partnerségi egyeztetési dokumentumának) partnerségi egyeztetése az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.zagyvarekas.hu) keresztül történik. 
   
  A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELJÁRÁS TÍPUSA
  A településrendezési eszközök módosításának egyeztetése a Tr. 68. § (1) bekezdés alapján egyszerűsített eljárással történik.
  Kérem a Tisztelt Partnereket, hogy a tervezettel kapcsolatosan az alábbiak szerint adják meg véleményüket, amennyiben azt szükségesnek tartják!
   
  A PARTNEREK VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSI LEHETŐSÉGE
  A tervezet egyeztetése az E – TÉR digitális egyeztető felületen kívül történik, az elkészült dokumentáció letölthető az alábbi linkről: https://www.zagyvarekas.hu/egyeb_dokumentumok
  Kérjük a Tisztelt Partnereket, hogy a véleményüket, észrevételeiket az alábbi elektronikus levélcímre legyenek szívesek megküldeni: hivatal@zagyvarekas.hu
   
  PARTNEREK VÉLEMÉNYÉNEK SZABÁLYAI
  A Partner a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan ad véleményt, és tesz a módosításra javaslatot. A Partner véleménye a véleményezett tervezet tartalmára terjedhet ki, a vélemény és a tervezet között közvetlen összefüggésnek kell lennie. A Partner kifogást emelő véleményét indokolással támasztja alá.
   
  Kérem a tisztelt Partnereket, hogy a véleményezési szakasz megkezdését követő naptól számított 15 napon belül adják meg véleményüket!
   
  A Hirdetmény közzététele: 2024. április 4.
   
  A véleményezési szakasz kezdete: a Hirdetmény közzétételének időpontja
   
  A véleményezési határidő: 2024.04.19.nap 13.00 óra. (a Hirdetmény közzétételét követő naptól számított 15. nap)
   
  Polónyi László s.k.
  polgármester

Oldalak