Hírek, közlemények, hirdetmények...

 • Tájékoztató

  Földi szúnyoggyérítésről

 • Pályázati felhívás nem lakás céljáró szolgáló ingatlan bérbeadására

  Zagyvarékas Község Önkormányzatának tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására 
  2022.május 20. napjától 2022. június15. napjáig terjedő időszakban pályázatot hirdet
   
  A pályázható ingatlan adatai:
  címe: Zagyvarékas, Nagyváradi utca 54.
  alapterülete: 87 m2 + 15 m2 és a kerthelyiség
  műszaki állapota:
  Felhasználásának módja: Csak közösségi, helyi lakosságot közvetlenül kiszolgáló, szolgáltató, kiskereskedelmi célra használható
  pályázati alapbér: 50.000+ÁFA/hó
  közüzemi díj: a bérlő a fogyasztás alapján köteles a szolgáltatónak fizetni
   
  A pályázat emelésének legkisebb mértéke: 5000 Ft
  Óvadék: A nyertes pályázó által ígért alapbér kétszerese
  A bérleti jogviszony időtartama: 15 év 
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. június 15. 
   
  A pályázatokat Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. címre zárt borítékban levélben vagy személyesen lehet benyújtani, vagy elektronikusan a hivatal@zagyvarekas.hu címre feltölteni. 
  A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Dr. Fekete Nóra jegyzőnél személyesen vagy telefonon lehet a 0656/540-021-es telefonszámon.
 • Pályázati felhívás temető üzemeltetésére

  Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
  a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet alapján
  pályázatot ír ki
  köztemető – kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján történő – üzemeltetésére
   
  A köztemető Zagyvarékas község tulajdonában van. A köztemető üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés határozott időre, öt éves időtartamra, 2022. augusztus 1-től 2027. július 31. napjáig jön létre.
  Kegyeleti közszolgáltatási szerződés csak azzal a gazdálkodó szervezettel köthető, amely a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.01.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai, pénzügyi és egyéb feltételeknek megfelel, és azokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja.
   
  A pályázathoz az alábbi mellékleteket kötelezően csatolni kell:
  1. igazolások becsatolása arra vonatkozóan, hogy a pályázó rendelkezik a  temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.01.) Korm. rendeletben meghatározott – az üzemeltetőre és a temetkezési szolgáltatókra is vonatkozó – szakmai, képesítési, pénzügyi, tárgyi és egyéb feltételekkel;
  2. a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata, képviselőjének aláírási címpéldánya;
  3. köztartozás-mentességre vonatkozó igazolás csatolása a NAV-tól és a helyi adóhatóságtól;
  4. a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban;
  5. a törvényben meghatározott tartalmú kegyeleti közszolgálati szerződés tervezetét is.
   
  A pályázó a közszolgáltatás biztosításával kapcsolatban mutassa be a pályázatban a következőket:
  1. A feladatellátáshoz rendelkezésre álló tárgyi és személyi feltételeket.
  2. A temetésfelvétel és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátásmódját.
  3. A temetőben keletkező szerves és szervetlen hulladék kezelésének, elhelyezésének módját.
  4. A közüzemi díjak viselésének módját.
   
  A pályázat nyertese (üzemeltető) jogosult és köteles:
  a) meghatározni a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek temetői rendjét;
  b) biztosítani az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;
  c) megállapítani a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt;
  d) biztosítani a ravatalozó, tároló, hűtő, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei karbantartását, és működtetni azokat;
  e) gondoskodni a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítani a temető nyitását, zárását;
  f) tájékoztatni a temetőlátogatókat;
  g) kijelölni a temetési helyeket;
  h) elvégezni a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítást, úgy, hogy a terület egész évben állandó jelleggel rendezettséget mutasson;
  i) szükség szerinti rendezettséggel összegyűjteni és kezelni a hulladékot;
  j) gondoskodni a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
  k) összehangolni a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységet, szervezési intézkedésekkel elősegíteni a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;
  l) gondoskodni az ügyfélfogadásról;
  m) az üzemeltető köteles a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésről és a temetkezési szolgáltatások igénybe vételének feltételeiről a temetőben és telephelyén hirdetményt kifüggeszteni;
  n) az üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a kegyeleti közszolgáltatást más gazdasági tevékenységétől számvitelileg elkülöníti;
  o) az üzemeltető köteles az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól, valamint tevékenységéről az önkormányzatot évente tájékoztatni;
  p) temetkezési szolgáltatási tevékenység kormányrendeletben meghatározott műszaki, közegészségügyi és alapvető kegyeleti, illetve személyi feltételek szerint gyakorolható. A temetkezési szolgáltató köteles az engedélyezett temetkezési szolgáltatási tevékenységet a kegyeleti jogok betartása mellett, folyamatos rendelkezésre állással ellátni. Tevékenységének gyakorlása során a szolgáltató a jogszabályokban meghatározott alapelvek érvényesülését köteles biztosítani.
  q) az üzemeltető temetkezési tevékenységéért a temető tulajdonosától díjazásra nem jogosult.
   
  A pályázat benyújtási határideje: 2022. május 31.
   
  A pályázat benyújtásának helye: Személyesen a Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal (5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.) elektronikus úton a hivatal@zagyvarekas.hu címre. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Dr. Fekete Nóra jegyzőtől az 56/540020 telefonszámon.
  A pályázat elbírálása: A pályázatokat a Képviselő-testület a benyújtási határidő leteltét követő képviselő-testületi ülésen bírálja el, egyben fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 
 • Gyermeknap 2022

  Helyszín a Damjanich János Általános Iskola udvara, időpont: 2022. május 28., 10.00 órától 13.00 óráig.

 • Tájékoztató

  Földi szúnyoggyérítésről

 • TeSzedd mozgalom Zagyvarékason is

  Tisztelt Lakosság!
   
  Több, mint 300-an csatlakoztunk a TeSzedd mozgalomhoz, az "országos nagytakarításhoz". Köszönet az összefogásért, kicsiknek, nagyoknak, időseknek, fiataloknak, akik, lelkesen, két napon át gyűjtötték a szemetet Zagyvarékas egész területén!
  A Szolnok TV helyszíni riportja erre a linkre kattintva nézhető meg.
   
  Kurucz László Árpád
  polgármester
 • A 2022. április 28-i Képviselő-testületi ülés elmarad!

  Tisztelt Lakosság!
   
  A 2022. április 28-ra (csütörtök) tervezett Képviselő-testületi ülés betegség miatt elmarad.
   
  Megértésüket köszönjük!
   
  Üdvözlettel: 
  Kurucz László Árpád
  polgármester
 • 2022. április 28. Képviselő-testületi ülés

  Tisztelt Lakosság!
   
  A következő soros, nyilvános Képviselő-testületi ülés 2022. április 28-án csütörtökön, 16.00 órakor a Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében kerül megrendezésre.
  Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 • Pályázat ügyvezető igazgató munkakör betöltésére

  Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató munkakör betöltésére.
   
  Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, határozatlan idejű munkaviszony keretében
  A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.
   
  A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységek:
  • településüzemeltetési feladatok (parkok, közterületek gondozása, belterületi utak karbantartása, települési környezet tisztaságának biztosítása stb.) ellátása
  • az önkormányzati intézmények vonatkozásában felújítási, karbantartási feladatok ellátása
  • közfoglalkoztatás szervezése, közfoglalkoztatott személyek munkájának irányítása, felügyelete, ellenőrzése
  • mezőgazdasági tevékenységek végzésének szervezése, farm irányítása
   
  Jogállás, bérezés, juttatások: A jogállásra, a bérezés megállapítására és juttatásokra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvényben foglalt rendelkezések az irányadóak.
   
  Pályázati feltételek:
  • magyar állampolgárság
  • cselekvőképesség
  • büntetlen előélet
  • középiskolai végzettség
  • B kategóriás jogosítvány
  • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
   
  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: hasonló munkakörben tapasztalat
  A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 31.
  A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően, azonnal betölthető
  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kurucz László Árpád polgármester nyújt, az 56/540-021-es telefonszámon.
   
  A pályázatok benyújtásának módja:
  • postai úton, a pályázatnak Zagyvarékas Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.)
  • elektronikus úton Kurucz László polgármester részére a hivatal@zagyvarekas.hu e-mail címen keresztül
  A pályázat elbírálását követően azonnal betölthető az állás.
  A pályázati kiírás közzétételének helye: www. zagyvarekas.hu; önkormányzat hirdetőtáblája
  Egyéb lényeges információ: Az önkormányzat a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Próbaidő: 6 hónap
 • Pályázat Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állására

  Zagyvarékas Község Polgármesteri Hivatal a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár, Közösségi Ház Művelődési Ház igazgató munkakör betöltésére.
   
  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
  A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5051 Zagyvarékas, Fekete Lajos út 1.;  Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5051 Zagyvarékas, Táncsics Mihály utca 25.; 
  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A jogszabályban és a Képviselő-testület által meghatározott közművelődési célok és programok megvalósítása. Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt könyvtári és közművelődési feladatok ellátása. A település közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek lebonyolításának, a helyi klubok, önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása. Helyi, térségi kiállítások megszervezése, kulturális versenyek szervezése, lebonyolítása. Rendezvények lebonyolításához pályázatok elkészítése. A Könyvtár működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. A település kulturális kommunikációjának irányítása. Az intézmény dolgozói fölött munkáltatói jogkör gyakorlása. Felelős az intézmény gazdálkodásáért, a fenntartó által hozott intézményt érintő döntések végrehajtásáért.
  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
  Pályázati feltételek:
  • felsőfokú képesítés,
  • könyvtári vagy közművelődési
  • legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
  • büntetlen előélet
  • felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakképesítés
  • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • Szakmai önéletrajz
  • Az iskolai végzettséget/- ket igazoló oklevél hitelesített másolata
  • Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program
  • Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum
  • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban szereplő személyes adatok kezeléséhez a pályázati anyaggal összefüggésben hozzájárul
  • Nyilatkozat arról, hogy vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét teljesíti
  • Nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt képviselő-testületi ülésen való tárgyaláshoz járul hozzá.
  • Tanúsítvány az akkreditált többfunkciós intézmény vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről vagy az elvégzésről szóló szándéknyilatkozat
   
  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
  A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 20.
  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Fekete Nóra jegyző nyújt, a 56/540-021 -es telefonszámon.
   
  A pályázatok benyújtásának módja:
  • Postai úton, a pályázatnak a Zagyvarékas Község Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/4230-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Művelődési Ház igazgató.
  • Elektronikus úton hivatal@zagyvarekas.hu részére a hivatal@zagyvarekas.hu E-mail címen keresztül
   
  A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati döntést, a bizottsági véleményezést követően a Képviselő-testület hozza.
  A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követő, eljárási és véleményezési időszak utáni Képviselő-testületi ülés, legkésőbb 2022. május 26. A Zagyvarékas Község Önkormányzata fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.
  A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 26.
  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.zagyvarekas.hu - 2022. április 20.
   
  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zagyvarekas.hu honlapon szerezhet.
  A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. április 25.
  A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Oldalak