Hírek, közlemények, hirdetmények...

 • Tájékoztatás

  A 2024/2025. nevelési évben az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról

  Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testületének a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.par.(1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva 2024/2025. nevelési évre történő óvodai beiratkozások időpontját 2024. április 22-26-ra tűzi ki.

 • Pályázati kiírás

  Zagyvarékas Község Önkormányzata pályázatot hirdet civil szervezetek pályázati keretére
   
  1. A pályázat célja
  A pályázat a helyi civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek éves működési kiadásaihoz, illetve programjaihoz való hozzájárulás.
  Az Önkormányzat által kiemelten támogatandó pályázat cél és az elbíráláskor előnyt élvez: a községet éltető hagyományok, szokások, játékok őrzése és tovább éltetése, ezekről pozitív élményekhez való juttatása a teljes lakosság minél szélesebb körében. 
   
  2. A rendelkezésre álló keretösszeg
  A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 3.500.000 Ft, azaz hárommillió ötszázezerforint 
   
  3. Támogatási időszak
  2024. január 01. és 2024. december 31. közé eső időszak
   
  4. A pályázók köre
  Pályázhatnak a zagyvarékasi székhellyel rendelkező, illetve tevékenységüket Zagyvarékason is kifejtő társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok, amelyeket a bíróság 2024. január 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják. 
  Nem nyújthatnak be pályázatot:
  a) pártok,
  b) párt által alapított alapítványok,
  c) párt részvételével létrehozott egyesületek,
  d) a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
  e) biztosító egyesületek,
  f) közalapítványok,
  g) jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok.
   
  5. Beadható pályázatok száma
  Egy pályázó érvényesen csak egy pályázatot adhat be.
   
  6. Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely
  a) az önkormányzathoz benyújtott pályázatában, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
  b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt,
  c) szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok vagy a 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a törvény szerint határidőben nem kezdeményezi;
  d) szervezetnek helyi adó tartozása van,
  e) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
  f) nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének;
  i) szervezetnek az önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége van,
  j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
   
  7. A támogatás formája és mértéke
  A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt elszámolt működési költségeihez, illetve megvalósított programhoz kapcsolódó elszámolt költségeihez nyújtott vissza nem térítendő támogatás. A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Számlákkal a támogatás összegén túl az önerővel is el kell számolni a támogató felé. Az elszámolás részletes szabályait a megkötésre kerülő Támogatási Szerződés tartalmazza.
   
  8. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje 
  A pályázat kizárólag a Zagyvarékas Község Önkormányzata által erre a pályázati célra kiadott Pályázati Adatlapon nyújtható be, amely a Polgármesteri Hivatalban Rozsnyai Orsolya pénzügyi előadónál elérhető ügyfélfogadási időben, vagy erre a linkre kattintva letölthető pdf formátumban.. A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva, nyilatkozatokat megtéve, egyéb előírt dokumentumok becsatolásával, aláírva kell benyújtani.
   
  A papíralapú pályázatot és mellékleteit 1 eredeti példányban, egy, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra rá kell írni „Civil Pályázat 2024”. 
   
  A postán benyújtott pályázatok és dokumentumok esetén az elbíráláskor a postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe!
   
  Benyújtási határidő: 2024. március 28. (csütörtök) 12 óra. A határidő elmulasztása jogvesztő. Hiánypótlási lehetőség kizárva!
   
  A papíralapú pályázatot az alábbi postacímre kell beküldeni:  
  Polgármesteri Hivatal Rozsnyai Orsolya pénzügyi előadó 
  5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. vagy személyesen leadni legkésőbb a benyújtási határidő napján.
  Az elbírálás tervezett határideje: 2024. április 30.
   
  9. Pályázók döntést követő kiértesítése 
  Támogató döntés esetén, 10 munkanapon belül értesítjük a pályázót.
   
  10. Szerződéskötés
  A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját. A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követő 15 munkanapon belül kerül sor.
   
  11. A támogatás folyósítása
  A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett a kifizetés feltételeit a támogatási szerződés tartalmazza.
   
  12. A támogatás elszámolása és ellenőrzése 
  A képviselő-testület felhívja a támogatott szervezet figyelmét, hogy az önkormányzati támogatás: 
   
  rendeltetésszerű felhasználásáról 2024. december 31-ig kötelesek számlákkal alátámasztott írásos szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtani.
   
  nem rendeltetésszerű felhasználás megállapítása esetén a fenti összegű támogatást vissza kell fizetni az önkormányzat számára.
   
  A támogatottnak a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni.
   
  Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely papír alapon elérhető a Polgármesteri Hivatalban (5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.) Rozsnyai Orsolya pénzügyi előadónál, vagy erre a linkre kattintva letölthető pdf formátumban.
   
 • Vágányzári információ

  Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy 2024. március 3-tól 2024. március 6-ig Újszász — Szolnok állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 86 Szolnok — Újszász — Vámosgyörk vasútvonalon a 35721 sz. vonat módosított menetrend szerint közlekedik.
   
  Továbbá 2024. március 3-tól 2024. március 6-ig Újszász — Szolnok állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 120a Budapest — Újszász — Szolnok vasútvonalon a 3358, 3351 és 3361 sz. vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.
   
  A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható az állomási pénztáraknál, ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhető a MÁVDIREKT +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámán és a www.mavcsoport.hu/vaganyzar oldalon.
  A vágányzár időtartamán kívül érvényes menetrend elérhető a www.mavcsoport.hu/menetrend oldalon.
   
 • Meghívó

  A képviselő-testület nyílt ülésére

 • Rendőrségi tájékoztató

  Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer 2024. február

 • Honvédségi toborzás

  Jelentkezz kiemelt illetményért a tatai tüzérekhez!
   
  Ismét kiemelt ajánlattal várja a katonának jelentkezőket a Magyar Honvédség. A Lynx után most a PzH2000-es önjáró lövegek leendő kezelőszemélyzete is bruttó 737 ezer forintos illetménnyel kezdheti meg katonai pályáját Tatán.
  A Panzerhaubitze 2000 (PzH) önjáró löveg egy nagy páncélvédettségel rendelkező, támogató fegyverrel felszerelt lánctalpas jármű, napjaink egyik leghatékonyabb tüzérségi eszköze. A Lynxhez hasonlóan a PzH kezeléséhez is a modern haditechnikát értő és kezelni képes fiatalokra van szükség.
  A bekerüléshez az alábbi feltételeknek kell megfelelni:
  18. betöltött életév,
  cselekvőképesség, 
  büntetlen előélet, 
  magyar állampolgárság megléte, 
  minimum 8 általános iskolai végzettség.
  Ezeken túlmenően fontos a jó fizikai teherbírás, a magas stressz- és monotonitástűrő képesség valamint bírni kell a bezártságot is.
  Bevonulás: 2024. február 12-13., Tata, MH Klapka György 1. Páncélosdandár
  Alapvetően minden jelentkező előzetesen részt vesz egy komplex alkalmassági vizsgálaton. Ennek részeként többek között laborvizsgálatokat (köztük drogtesztet), valamint EKG-t  is végeznek, továbbá pszichológiai elbeszélgetésre is sor kerül. Megvizsgálják a bevonulók fizikai állóképességét is, hogy a kiképzés végén tudják-e majd teljesíteni a szerződéses katonákra vonatkozó követelményeket. Egy meghatározott szintidőn belül kell lefutniuk 3200 métert, valamint megfelelő számú felülést és fekvőtámaszt vagy húzódzkodást kell csinálni 2-2 percben. 
  Akik a felmérések során a legjobbnak bizonyulnak, aláírják szerződésüket, és azonnal megkezdik alapkiképzésüket Tatán, a vitéz Barankay József 1. Önjáró Tüzérosztály állományának tagjaként.
  Az első 2 hét a beilleszkedésről szól. Ezt követően kezdődik meg a 8 hetes alapkiképzés, mely során az újoncok elsajátítják többek között a katonai élet szabályait, az alaki fogásokat, a különböző fegyverek kezelését és harcászati ismereteket szereznek. Ebben az időszakban csak hétvégi hazautazásra van lehetőség. A hétköznapok reggeltől estig a komoly fizikai és mentális kihívásokkal teli felkészülésről szólnak majd, de ezt a kiemelt helytállást anyagilag is elismeri a Magyar Honvédség, a leendő tüzérek bruttó 737 ezer forintos alapilletményt kapnak már a kiképzés első napjától. 
  A kiképzés sikeres teljesítése után az újoncok esküt tesznek, és megkezdik szolgálatukat első beosztásukban. A teljesítményük és képességeik alapján dől majd el, kiből lehet például lövegparancsnok, vezető, irányzó, vagy radarkezelő.
  Aki szeretne részt venni a magyar tüzérség megújításában, keresse fel országszerte bármelyik toborzóirodát vagy az iranyasereg.hu oldalt. 
  Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében jelentkezni a Szolnok, Táncsics Mihály u. 5-7. sz. alatti Toborzó Irodán lehet. Telefonos elérhetőség: 06-56-505-159
   
  Ügyfélfogadás:
  Hétfőtől csütörtökig 08.00-15.30-ig
  Pénteken: 08.00-12.00-ig
  Február 10-11-én szombat-vasárnap hétvégén 08.00-16.00-ig
   
  Online jelentkezés: https://iranyasereg.hu/#EmbertAVasra oldalon
 • Rendőrségi tájékoztató

  Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer 2024. január
   
  Január 28. az adatvédelem nemzetközi napja
   
  További információk: www.kiberpajzs.hu
   

Oldalak