Hírek, közlemények, hirdetmények...

 • Felhívás a Kisszög területén történt fakidőlésekkel kapcsolatban

  Tisztelt Zagyvarékasi Lakosok!
   
  Az elmúlt időszakban a Kisszög területén történt fakidőlésék kapcsán az alábbiakban szeretném Önöket tájékoztatni:
  A Kisszög területén lévő nyárfák több mint 40 évesek, ezen fafajták erdőtervben szereplő vágásérettségi kora 25 év. Mivel az elmúlt időszakban több alkalommal dőltek ki fák minden előzmény nélkül ezért a fák kivágását és az erdőterv szerinti pótlását célszerű minél előbb elkezdeni. 
  Az Önkormányzat megkezdte a Kisszög területén a veszélyes fák erdőtervnek megfelelő felmérését, amelyre a hatályos jogszabályok figyelembevételével erdészeti szaktanácsadót vett igénybe. Az erdészeti szaktanácsadót meghívtuk a 2022. augusztus 11 – napján tartandó rendkívüli Képviselő – Testületi ülésre. 
  Amennyiben a Kisszög területén található veszélyes, elöregedett fák kivágásával kapcsolatban bármilyen kérdése van, azt kérem írásban jelezze a Polgármesteri Hivatal nevére címzett levélben vagy a hatosagi@zagyvarekas.hu email címen. Ammennyiben személyesen szeretne kérdést feltenni a megbízott erdőgazdálkodási szakértőnek szeretettel várjuk a 2022. augusztus 11-én (az eredetileg meghirdetett 16.00 óra helyett!) 14.00 órakor tartandó rendkívüli Képviselő – Testületi ülésen.
   
  Tisztelettel:
  Pólónyi László a polgármester feladat és hatáskörében eljáró pénzügyi bizottság elnöke
 • Tájékoztatás a tüdőszűrés elmaradásáról

  Tisztelt Lakosság!

  A Hetényi Géza Kórház tájékoztatása alapján a 2022. július 28 - 2022. augusztus 1. között tervezett tüdőszűrés elmarad az eszközöket szállító gépjármű javítása miatt. Ettől függetlenül 2022. július 28-án a többi szűrés (vércukor, vérnyomás, stb.) meg lesz tartva. 
   
  Megértésüket köszönjük!
 • A megyei Kormányhivatal közleménye

  Tisztelt Lakosság!
   
  A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal írásbeli tájékoztatása alapján értesítem Önöket arról,  hogy a 2022. július 08. napjára meghirdetett Kormányablak busz ügyfélfogadása technikai okok miatt elmarad.
   
  Polónyi László
  polgármester nevében és hatáskörében eljáró
  pénzügyi bizottság elnöke
 • Vágányzári információ

  Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy 2022. július 25-től 2022. július 28-ig Szolnok állomáson felsővezetéki karbantartási munkák miatt a 120a Budapest – Újszász – Szolnok vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

 • Pályázat Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állására

  Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény 94. § (3) bekezdése alapján pályázatot ír ki a
   
  Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár
  igazgatói
   
  munkakör betöltésére.
   
  A foglalkoztatotti jogviszony időtartama:
  Határozatlan idejű munkaviszony
  Foglalkoztatás jellege:
  - teljes munkaidő
  Az igazgatói megbízás időtartama:
  - vezetői megbízás határozott időre, 2022. 09. 01. - 2027. 08. 31-ig szól. 
  A munkavégzés helyei:
  Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár – 5051 Zagyvarékas, Fekete L. út 1. Közösségi Ház 5051 Zagyvarékas, Táncsics Mihály utca 25.
   
  Munkakör megnevezése: A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet (továbbiakban: Vhr.) 2. mellékletében meghatározott könyvtári szakmai, vagy közművelődési szakmai munkakörök közül - az igazgatói megbízásnak is megfelelő -bármelyik munkakör.
  A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
  Az igazgató felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkatársak felett. Az igazgató feladata a település kulturális kommunikációjának irányítása.  Felelős a fenntartó által hozott intézményt érintő döntések végrehajtásáért.
   
  Illetmény és juttatások:
  A fenntartó az igazgató munkabérét a nyertes pályázó és pályázata ismeretében állapítja meg.
   
  Pályázati feltételek: az integrált intézmény igazgatója lehet az, aki szakirányú közművelődési, vagy szakirányú könyvtári végzettséggel rendelkezik az alábbiak szerint:
   
  > Könyvtári szakmai munkakör esetében:
  •   a Vhr. 2. mellékletében nevesített szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel,
  végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett.
   
  > Közművelődési szakmai munkakör esetében:
  a Vhr. 2. mellékletében nevesített felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel,
  végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett
   
  > A Vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. Ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül a képzést elvégzi, és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkáltatói jogkör gyakorlójának,
  > büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  > cselekvőképes legyen.
   
  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  > szakmai önéletrajz,
  > képesítést igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolata, vagy eredeti okiratok,
  > szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
  > az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetési program),
  > az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja,
  > három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  > nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
  > nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik,
  > nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását.
  Hiánypótlásnak helye nincs.
   
  A beosztás betölthetőségének időpontja:
  A beosztás legkorábban 2022. szeptember 01. napjától tölthető be.
  A pályázat benyújtásának határideje:
  2022. augusztus 1.
  A pályázat benyújtásának módja:
  Postai úton, a pályázatnak Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: Művelődési ház igazgató.
  A pályázat elbírálásának módja, rendje:
  A pályázat benyújtási határidejét követő 30 napon belül a Képviselő- testület ülésén. A Képviselő- testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 
  A pályázat elbírálásának határideje:
  2022. augusztus 31.
  A pályázati kiírás közzétételének helye:
 • Értesítés vízszolgáltatás szüneteléséről

  Tisztelt Lakosság!
   
  Ezúton értesítjük Önöket, hogy csőtörés miatt a Koszorú, a Páva, a Hajó és a Béke utcában ma este 19:30-tól holnap reggel 8:00 óráig a vízszolgáltatás szünetel. 
   
  Megértésüket köszönjük!

Oldalak