Pályázat Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állására

Zagyvarékas Község Polgármesteri Hivatal a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár, Közösségi Ház Művelődési Ház igazgató munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5051 Zagyvarékas, Fekete Lajos út 1.;  Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5051 Zagyvarékas, Táncsics Mihály utca 25.; 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A jogszabályban és a Képviselő-testület által meghatározott közművelődési célok és programok megvalósítása. Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt könyvtári és közművelődési feladatok ellátása. A település közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek lebonyolításának, a helyi klubok, önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása. Helyi, térségi kiállítások megszervezése, kulturális versenyek szervezése, lebonyolítása. Rendezvények lebonyolításához pályázatok elkészítése. A Könyvtár működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. A település kulturális kommunikációjának irányítása. Az intézmény dolgozói fölött munkáltatói jogkör gyakorlása. Felelős az intézmény gazdálkodásáért, a fenntartó által hozott intézményt érintő döntések végrehajtásáért.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 • felsőfokú képesítés,
 • könyvtári vagy közművelődési
 • legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • büntetlen előélet
 • felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakképesítés
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Szakmai önéletrajz
 • Az iskolai végzettséget/- ket igazoló oklevél hitelesített másolata
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program
 • Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban szereplő személyes adatok kezeléséhez a pályázati anyaggal összefüggésben hozzájárul
 • Nyilatkozat arról, hogy vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét teljesíti
 • Nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt képviselő-testületi ülésen való tárgyaláshoz járul hozzá.
 • Tanúsítvány az akkreditált többfunkciós intézmény vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről vagy az elvégzésről szóló szándéknyilatkozat
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Fekete Nóra jegyző nyújt, a 56/540-021 -es telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Zagyvarékas Község Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/4230-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Művelődési Ház igazgató.
 • Elektronikus úton hivatal@zagyvarekas.hu részére a hivatal@zagyvarekas.hu E-mail címen keresztül
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati döntést, a bizottsági véleményezést követően a Képviselő-testület hozza.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követő, eljárási és véleményezési időszak utáni Képviselő-testületi ülés, legkésőbb 2022. május 26. A Zagyvarékas Község Önkormányzata fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.zagyvarekas.hu - 2022. április 20.
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zagyvarekas.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. április 25.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.