Pályázat Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állására

Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény 94. § (3) bekezdése alapján pályázatot ír ki a
 
Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár
igazgatói
 
munkakör betöltésére.
 
A foglalkoztatotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű munkaviszony
Foglalkoztatás jellege:
- teljes munkaidő
Az igazgatói megbízás időtartama:
- vezetői megbízás határozott időre, 2022. 09. 01. - 2027. 08. 31-ig szól. 
A munkavégzés helyei:
Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár – 5051 Zagyvarékas, Fekete L. út 1. Közösségi Ház 5051 Zagyvarékas, Táncsics Mihály utca 25.
 
Munkakör megnevezése: A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet (továbbiakban: Vhr.) 2. mellékletében meghatározott könyvtári szakmai, vagy közművelődési szakmai munkakörök közül - az igazgatói megbízásnak is megfelelő -bármelyik munkakör.
A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az igazgató felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkatársak felett. Az igazgató feladata a település kulturális kommunikációjának irányítása.  Felelős a fenntartó által hozott intézményt érintő döntések végrehajtásáért.
 
Illetmény és juttatások:
A fenntartó az igazgató munkabérét a nyertes pályázó és pályázata ismeretében állapítja meg.
 
Pályázati feltételek: az integrált intézmény igazgatója lehet az, aki szakirányú közművelődési, vagy szakirányú könyvtári végzettséggel rendelkezik az alábbiak szerint:
 
> Könyvtári szakmai munkakör esetében:
•   a Vhr. 2. mellékletében nevesített szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel,
végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett.
 
> Közművelődési szakmai munkakör esetében:
a Vhr. 2. mellékletében nevesített felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel,
végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett
 
> A Vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. Ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül a képzést elvégzi, és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkáltatói jogkör gyakorlójának,
> büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
> cselekvőképes legyen.
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
> szakmai önéletrajz,
> képesítést igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolata, vagy eredeti okiratok,
> szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
> az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetési program),
> az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja,
> három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
> nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
> nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik,
> nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását.
Hiánypótlásnak helye nincs.
 
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2022. szeptember 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2022. augusztus 1.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: Művelődési ház igazgató.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat benyújtási határidejét követő 30 napon belül a Képviselő- testület ülésén. A Képviselő- testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 
A pályázat elbírálásának határideje:
2022. augusztus 31.
A pályázati kiírás közzétételének helye: