Földhivatal tájékoztatója

Tájékoztató a 2023.évi határszemléről

A határszemle alapvető célja a termőföldek termőképességének fenntartása, a mezőgazdasági termelés jövedelmezőségének fokozása mellett­ - mintegy társadalmi igényként - a gyomnövényekkel borított hasznosítatlan területek csökkentése.
Ezúton tájékoztatom az ingatlan tulajdonosokat, a termőföldek használóit, illetve minden érintettet, hogy 2023. május 15-161a Jász-Nagykun­ Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály munkatársai határszemle keretében Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye mezőgazdasági területeinek átfogó ellenőrzését végzik.
A határszemle ellenőrzés a parlagfű elleni hatósági védekezés helyszíniellenőrzési munkáival együtt folytatódik.
A Földhivatali Osztályok munkatársai a határszemle során, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján:
ellenőrzik a hasznosítási illetve a mellékhasznosítási kötelezettség teljesítését;
ellenőrzik az ingatlanok természetbeni állapota és az ingatlan-nyilvántartás tartalmának egyezőségét, különös tekintettel a művelési ágváltozás bejelentésének megtörténtére;
felderítik az engedély nélkül más célra hasznosított területeket;
ellenőrzik az engedélyezett más célú hasznosítással kapcsolatos kötelezettségek, eljárások betartását;
ellenőrzik a földnún6sítési mintatereket, ill. elvégzik az ezekkel kapcsolatos munkákat;
felmérik az újra-hasznosítást igénylő, arra alkalmas területeket
 
A Földhivatali Osztályok az ellenőrzés során feltárt, hatáskörükbe tartozó szabálytalanságok esetén hivatalból eljárást indítanak, illetve folytatnak le, a hatáskörükbe nem tartozó jogszabálysértések észlelése esetén megkeresik az intézkedésre hatáskörrel rendelkező hatóságot.
 
A határszemle keretében az alábbi települések kerülnek ellenőrzésre:
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
Földhivatali Osztály 1.feladatellátását érintően: Jásztelek, Alattyán, Jászalsószentgyörgy
Földhivatali Osztály 2. feladatellátását érintően: Tiszaigar, Berekfürdő, Kunmadaras
Földhivatali Osztály 3.feladatellátását érintően: Fegyvernek, örményes, Kunszentmárton
Földmérési és Földügyi Osztály feladatellátását érintően: Szolnok, Szajol, Zagyvarékas, Újszász
 
A termőföld hasznosítási kötelezettséget a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvény 5. §-a írja elő a földhasználók számára:
(1) A földhasználó - ha e törvény vagy az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály másként nem rendelkezik, választása szerint - köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség).
(2) Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani .
(3) Ha az ingatlanügyi hatóság engedélyezte a termőföld más célú hasznosítását, a földhasználó vagy az igénybevevő köteles a termőföldet az első igénybevételig az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerint hasznosítani (ideiglenes hasznosítás).
(4) A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő területfelhasználást nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás).
(5) Az (1)-(4) bekezdésben előírtakat az ingatlanügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi.
(6) Az ingatlanügyi hatóság az (1)-(4) bekezdésben foglalt kötelezettségek elmulasztása miatt a földvédelmi blrság megfizetésére kötelező véglegessé vált határozatának egy példányát közli a mezőgazdasági igazgatási szervvel.
 
Szolnok, 2023. május 12.
 
Tisztelettel:
Dr. Berkó Attila főispán