Hirdetmény partnerségi egyeztetés lefolytatásáról

TISZTELT ZAGYVARÉKASI LAKOSOK, VÉLEMÉNYEZŐ PARTNEREK!
 
A 32. sz. főút Jászberény-Szolnok (31. sz. főút csomópont. – M4 csomópont között) 11,5 tonnás burkolatmegerősítése és kerékpárút építése című projekt megvalósításához a tervek elkészítésére a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. uniós eljárásrendben közbeszerzési eljárást folytatott le. A nyertes ajánlattevő a VIKÖTI Mérnök Iroda Kft. (6000 Kecskemét, Ceglédi út 2.), aki a tervezési munka első lépéseként az érintett önkormányzatokkal a kapcsolatot felvette és elkészítette a beruházás főbb jellemzőit ismertető telepítési tanulmánytervét.
 
A tárgyi projekt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű infrastruktúra beruházás. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről” tárgyú rendelet 1. melléklet 1.2.21. pontja alapján: „A 32. számú főút, Hatvan és Szolnok közötti szakasz fejlesztése, párhuzamosan kerékpárút fejlesztéssel.”
 
A projektben az alábbiak kerülnek megvalósításra:
- A 32. sz. főút Jászberény (elkerülő) körforgalmú csomóponttal kezdődően a Szolnok (Széchenyi István körút) körforgalmú csomópontig tartó szakasz 11,5 t burkolatmegerősítésének megtervezése, a vonatkozó előírások szerinti főúti koronaszélesség biztosításával.  
- A projekt részeként megtervezésre kerültek Jásztelek, Jánoshida és Jászalsószentgyörgy települések elkerülő utak, mely 9 települést fognak érinteni, köztük Zagyvarékas közigazgatási területét is.
- A projekt része a kerékpárút építése a telepítési tanulmányterv szerinti ismertetéssel.
 
A fenti célok megvalósítása a jelenleg hatályos Zagyvarékas község településfejlesztési eszközeivel nincs összhangban, ezért a településfejlesztési eszközök módosítására van szükség, melyről Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 16/2024. (II. 14.) számú határozatában döntött. 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési eszközök módosítására a Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.-vel (5000 Szolnok, Szántó krt. 52. I.lh.2/5) tervezési szerződést kötött, aki elkészítette a Partnerségi véleményezési dokumentációt.
 
A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁNAK PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSE
A tervezet egyeztetése a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tr.) foglaltak alapján, továbbá a veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 2.§-ának figyelembevételével történik, miszerint „A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben meghatározott tájékoztatás, véleménynyilvánítás és egyeztetés elektronikus úton is lefolytatható.”
Fentiek alapján a szóban forgó településrendezési eszköz módosítás (az elkészült tervezet partnerségi egyeztetési dokumentumának) partnerségi egyeztetése az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.zagyvarekas.hu) keresztül történik. 
 
A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELJÁRÁS TÍPUSA
A településrendezési eszközök módosításának egyeztetése a Tr. 68. § (1) bekezdés alapján egyszerűsített eljárással történik.
Kérem a Tisztelt Partnereket, hogy a tervezettel kapcsolatosan az alábbiak szerint adják meg véleményüket, amennyiben azt szükségesnek tartják!
 
A PARTNEREK VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSI LEHETŐSÉGE
A tervezet egyeztetése az E – TÉR digitális egyeztető felületen kívül történik, az elkészült dokumentáció letölthető az alábbi linkről: https://www.zagyvarekas.hu/egyeb_dokumentumok
Kérjük a Tisztelt Partnereket, hogy a véleményüket, észrevételeiket az alábbi elektronikus levélcímre legyenek szívesek megküldeni: hivatal@zagyvarekas.hu
 
PARTNEREK VÉLEMÉNYÉNEK SZABÁLYAI
A Partner a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan ad véleményt, és tesz a módosításra javaslatot. A Partner véleménye a véleményezett tervezet tartalmára terjedhet ki, a vélemény és a tervezet között közvetlen összefüggésnek kell lennie. A Partner kifogást emelő véleményét indokolással támasztja alá.
 
Kérem a tisztelt Partnereket, hogy a véleményezési szakasz megkezdését követő naptól számított 15 napon belül adják meg véleményüket!
 
A Hirdetmény közzététele: 2024. április 4.
 
A véleményezési szakasz kezdete: a Hirdetmény közzétételének időpontja
 
A véleményezési határidő: 2024.04.19.nap 13.00 óra. (a Hirdetmény közzétételét követő naptól számított 15. nap)
 
Polónyi László s.k.
polgármester